Slovakia
Vitajte v ZF Vitajte v ZF
Home

Vitajte v ZF

Pracujte pre spoločnosť ZF - jedného z popredných svetových dodávateľov technológie a inovácií pre automobilový priemysel.

O spoločnosti ZF

Spoločnosť ZF je technologický koncern s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť dodáva špičkové výrobky a systémy pre mobilitu osobných a úžitkových vozidiel, ako aj priemyselné technológie. Prostredníctvom rozsiahleho výrobného programu zásobuje spoločnosť ZF predovšetkým automobilových výrobcov, firmy zaoberajúce sa mobilitou a novovzniknuté podniky v oblasti prepravy a mobility. Spoločnosť ZF elektrifikuje vozidlá rôznych kategórií a svojimi výrobkami prispieva k znižovaniu emisií, ochrane klímy, ako aj k zvyšovaniu bezpečnosti mobility. Okrem automobilového sektora osobných a úžitkových vozidiel pôsobí spoločnosť ZF aj v segmentoch trhu, ako sú stavebné a poľnohospodárske stroje, veterná energia, lodná doprava, železničná technika a testovacie systémy.

V roku 2023 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 46,6 miliardy eur a zamestnáva približne 168 700 zamestnancov na celom svete. Spoločnosť má svoje zastúpenie v 162 výrobných prevádzkach v 31 krajinách.

Please click on "Accept all" in the settings to play the Youtube video.

ZF na Slovensku

Koncern ZF je na Slovensku zastúpený spoločnosťami ZF Slovakia a.s. (Trnava, Levice, Komárno, Šahy a Detva) a ZF Active Safety Slovakia s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom). Celkové ročné tržby slovenských závodov predstavujú viac okolo 800 mil.€ a počet zamestnancov presahuje 4100.

Programy pre študentov a absolventov

Duálne vzdelávanie a odborná prax v Trnave a Leviciach

Spoločnosť ZF spolupracuje so strednými školami:
  • Stredná odborná škola automobilová v Trnave
  • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
  • Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
  • Stredná odborná škola techniky a služieb v Leviciach
  • Obchodná akadémia v Leviciach
Študenti strednej školy majú možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, ktoré okrem finančných a nefinančných benefitov zabezpečuje ich účasť na pravidelnej praktickej výučbe v moderných dielňach v stredisku duálneho vzdelávania priamo v závode. Stredisko je vybavené najmodernejšími CNC frézami, sústruhmi, 3D-tlačiarňou, manipulačnými robotmi a učebnými nástrojmi v oblasti pneumatiky, hydrauliky a PLC programovania. Študenti môžu pracovať vo výrobe, spoznať pracovné prostredie závodu, firemnú kultúru a požiadavky kvality a bezpečnosti na pracovisku v prostredí moderného strojárskeho podniku.

ZF spolupracuje na praktickom výcviku so strednými školami aj mimo duálneho vzdelávania.

Odborná prax a exkurzie v Novom Meste nad Váhom

V spolupráci so strednými a vysokými školami organizujeme pre študentov odborné prednášky a exkurzie do závodov.

Pre študentov stredných škôl zabezpečujeme v tréningových a výrobných priestoroch odbornú prax.

Diplomové práce a stáže Trnava, Levice, Detva, Šahy, Komárno

Pre študentov strojárskych, technických a ekonomických univerzít a fakúlt máme v Trnave aj v Leviciach každý akademický rok pripravené aktuálne bakalárske a diplomové práce. Študent sa na finalizácii práce podieľa priamo v podniku pod dohľadom svojho vedúceho z konkrétnej fakulty. Témy prác pripravujú členovia manažmentu ZF a po schválení vedením príslušných univerzít a fakúlt sa po osobnom rozhovore so záujemcom prideľujú konkrétnemu študentovi.

Ďalšou z možností spolupráce sú stáže. Študenti formou platených stáží počas letných mesiacov môžu získať cenné praktické skúsenosti a overiť si svoje vedomosti v reálnom prostredí výrobného podniku. Stáž trvá spravidla štyri mesiace: od júna do septembra. Počas tejto doby je študent pridelený na projekt, ktorý tvorí obsahovú náplň stáže. Každý stážista má svojho mentora, ktorý kontroluje jeho výkony a pomáha mu pri riešení danej problematiky. Stáže sú zväčša určené pre študentov strojárskych, technických, ekonomických a logistických študijných programov.

Bakalárske a diplomové práce v Novom Meste nad Váhom

Študentom vysokých škôl ponúkame možnosť spolupráce pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác. Poskytneme Vám odborné konzultácie a dôležité dáta a informácie z praxe, potrebné pri vypracovaní práce. Ak téma Vašej práce súvisí s predmetom činnosti našej spoločnosti a rieši konkrétny problém, neváhajte nás kontaktovať.

Talent Pool v Novom Meste nad Váhom

Talent Pool je program určený pre absolventov vysokých škôl. Program trvá 6 až 12 mesiacov a prináša šikovným absolventom možnosť pracovať na reálnych projektoch a úlohách z oblasti ich zamerania. Vďaka Talent Poolu získajú jedinečné skúsenosti z prostredia automobilového priemyslu. Po úspešnom ukončení projektu majú absolventi možnosť získať stále pracovné miesto v našej spoločnosti.

ZF Univerzita

V spolupráci s univerzitami organizujeme pre študentov série prednášok z praxe a exkurzií do závodov. Pre poslucháčov technických a strojárskych vysokých škôl má ZF pripravenú sériu prednášok manažérov a vedúcich zamestnancov spoločnosti s názvom ZF Univerzita. Zväčša trvá jeden semester. Účasť študentov je dobrovoľná. Na prednáškach sa dozvedia informácie o riadení výrobného podniku a získajú praktické skúsenosti z oblasti logistiky, controllingu, kvalitatívnych procesov, personálnej práce a vývoja. Každý zo študentov, ktorý ZF Univerzitu absolvuje, dostane certifikát, ktorý mu vie pomôcť pri budúcom zamestnaní v našej spoločnosti.

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov: O projekte - iCoTS (uniza.sk)

Profesijný bakalár

Profesijne orientovaný bakalár je študijný program, na ktorom ZF spolupracuje so Strojníckou fakultou STU v Bratislave. V takto zameranom štúdiu naša spoločnosť umožňuje popri teoretických znalostiach získať praktické skúsenosti z oblasti dizajnu, vývoja, návrhu, konštruovania a výroby nového produktu. Študenti počas celého štúdia pracujú formou stáží a celoročného praktického výcviku priamo pod vedením špičkových odborníkov. Spolupráca s našou spoločnosťou sa týka aj voľby a následnej pomoci pri vypracovaní bakalárskej práce. Po ukončení tohto štúdia majú absolventi garantované miesto vo firme, ktorú už poznajú.
ZF Slovakia ZF Slovakia
zf.com

zf.com

Spoločnosť ZF je technologický koncern s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť dodáva špičkové výrobky a systémy pre mobilitu osobných a úžitkových vozidiel, ako aj priemyselné technológie. Prostredníctvom rozsiahleho výrobného programu zásobuje spoločnosť ZF predovšetkým automobilových výrobcov, firmy zaoberajúce sa mobilitou a novovzniknuté podniky v oblasti prepravy a mobility.

ZF Technologies

Technológie

Vďaka intenzívnemu výskumu spoločnosť ZF vyvíja príslušné technológie pre bezpečnosť, výkon, autonómne riadenie, elektronickú mobilitu a digitalizáciu. Prostredníctvom špičkovej technológie a osvedčených výrobkov spoločnosť ZF pomáha prepraviť tovar z bodu A do bodu B a bezpečne dopraviť ľudí do ich cieľa. Oblasti využitia ZF produktov sú však ešte rozmanitejšie: ponúkajú využitie nielen v automobilovom priemysle ale aj mimo neho.

ZF FutureStarter

ZF FutureStarter

Čo presne robí spoločnosť ZF? Jednou vetou: Sme na čele revolúcie v oblasti mobility a formujeme vozidlá budúcnosti. Robíme tak vo všetkých relevantných oblastiach: od udržateľnosti, elektromobility, autonómnej jazdy, softvéru a digitalizácie až po riadenie pohybu vozidiel.