Obchodný názov

Poskytovateľ

ZF Friedrichshafen AG
Sídlo spoločnosti / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Nemecko

Telefón: +49 7541 77 - 0
Email: postoffice@zf.com

Zastúpená predstavenstvom spoločnosti:
Wolf-Henning Scheider (CEO),
Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Obchodný register Ulm, HRB 630206
IČ DPH: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Kontakt
Christoph Horn
Global Corporate & Marketing Communications
88038 Friedrichshafen internetservice@zf.com

Právne poznámky

Právne poznámky na používanie firemnej internetovej stránky sú k dispozícii v spoločnosti ZF Friedrichshafen AG

Používanie tejto firemnej webovej stránky sa riadi nasledujúcimi podmienkami. Môžete uviesť svoj ​​súhlas s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami o prístupe na tieto webové stránky:

Copyright - autorské právo

Tieto webové stránky poskytujú informácie o spoločnosti ZF Friedrichshafen AG a jej produktoch. Tieto texty, fotografie, grafika a usporiadanie, rovnako ako všetky aspekty grafického dizajnu na týchto stránkach, sú chránené autorským právom.

Obsah týchto stránok je chránený a nemôže byť kopírovaný, šírený alebo zmenený pre komerčné účely. Je povolené stiahnuť a/alebo vytlačiť text, fotografie a grafické prvky len na osobné, súkromné ​​a nekomerčné účely. Akákoľvek reprodukcia grafiky, fotografií, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je dovolená iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti ZF Friedrichshafen AG.

Zmienky o značke

Pokiaľ nie je uvedené inak alebo odlišne, všetky ochranné známky/značky, použité na internetových stránkach ZF Friedrichshafen AG, sú chránené zákonom o ochranných známkach a pomenovávajú opisy/označenia spoločnosti ZF Friedrichshafen AG a jej dcérskych spoločností, čo platí najmä pre názvy výrobkov, logá a pre emblémy týchto spoločností.

Zrieknutie sa zodpovednosti za uvedené informácie

Obsah týchto webových stránkach je určený len na všeobecné informačné účely. Aj keď všetky informácie sú overené, pokiaľ ide o presnosť a úplnosť, v niektorých prípadoch sa stále môžu vyskytnúť chyby alebo skôr nepresnosti. Preto spoločnosť ZF Friedrichshafen AG nemôže byť zodpovedná za nároky, týkajúce sa škôd hmotnej alebo nehmotnej povahy, vzniknuté ako dôsledok nepresnosti, nesprávnosti, neúplnosti a neaktuálnosti, ako napr. použitie alebo nepoužitie nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých prostredníctvom internetovej ponuky na svojich webových stránkach.

Spoločnosť ZF Friedrichshafen AG navyše vylučuje akékoľvek nároky za zodpovednosť týkajúcu sa ponúkaných služieb, ako je napríklad preberanie súborov, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti ZF Friedrichshafen AG.

Zrieknutie sa zodpovednosti nemôže byť aplikované na všetky prípady, keď ZF Friedrichshafen AG alebo jej zástupcovia si musia stáť za svojím tvrdením o úmysle alebo pri hrubej nedbanlivosti. Okrem toho zrieknutie sa zodpovednosti ZF Friedrichshafen AG nie je platné v prípade záväzných porušení, t. j. plnenie uvedených povinností je predpokladom na riadne plnenie zmluvy a návštevník má právo veriť, že dodržiavanie týchto povinností, ktorých sa plnenie týka, je vykonávané (kardinálne povinnosti/clá), avšak v prípade menších nárokov nedbanlivosti bude zodpovednosť obmedzená, pokiaľ ide o splatnú čiastku na základe predvídateľného zmluvného poškodenia v okamihu uzavretia zmluvy. Zrieknutie sa zodpovednosti neplatí v prípade poškodenia osôb podľa zodpovednosti v kontexte zákona pri zodpovednosti za výrobok, pri zodpovednosti za nedostatok zmluvne dohodnutých záruk a pri zlom úmysle.

ZF Friedrichshafen AG si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a mazať časti ponúkaných stránok alebo dokonca celú ponuku bez plánovaného pridruženého oznámenia, to isté platí aj pre dočasné alebo konečné pozastavenie publikácií/komentárov.

Ochrana osobných údajov

Rozsah

Toto oznámenie odkazuje na webové stránky spoločnosti ZF Friedrichshafen AG na www.zf.com rovnako ako aj na všetky internetové prezentácie ZF Friedrichshafen AG na www.facebook.com, www.youtube.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.xing.com, www.tumblr.com.

© 2019 ZF Friedrichshafen AG. Všetky práva vyhradené.