Meta

Privacybescherming

ZF beschouwt de bescherming van persoonsgegevens van alle natuurlijke personen als een belangrijke prioriteit. Dit is inclusief alle verkeersdeelnemers. Daarom willen wij u hier informeren over de omgang met persoonsgegevens bij cameraregistraties van ZF-testvoertuigen in de openbare ruimte voor de ontwikkeling van veilige algoritmes voor geautomatiseerd en autonoom rijden. Alle activiteiten van ZF Friedrichshafen AG die betrekking hebben op de gegevensverwerking, worden uitsluitend gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de AVG en de BDSG uitgevoerd. Dit impliceert dat onze medewerkers en ingezette opdrachtgegevensverwerkers contractueel worden verplicht deze privacyregels na te leven.

Voor alle opmerkingen en vragen met betrekking tot deze informatie kunt u contact opnemen met de coördinator voor privacybescherming van het ZF-concern, mevrouw Silke Wolf, die ook de DSB is van ZF Friedrichshafen AG, via het volgende adres:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hoofddirectie/ZF Forum
Löwentaler Straße 20
D - 88046 Friedrichshafen
Duitsland

De coördinator voor privacybescherming van het ZF-concern is ook per e-mail te bereiken onder het volgende adres:

qngncebgrpgvba@ms.pbz en via het hieronder bijgevoegde contactformulier.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Onze oplossingen voor geautomatiseerd rijden moeten de bestuurder ontlasten, zodat deze al zijn aandacht kan besteden aan het verkeer op de weg en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Functies zoals cruise control, parkeerhulp en rijbaanassistentie waren de eerste ontwikkelingen. Deze worden al door velen als vanzelfsprekend gebruikt. Wij bouwen daarop verder en breiden de voertuigfunctionaliteit uit.

Voor veilig en correct bedrijf van de testvoertuigen zijn ook camera's voor omgevingsherkenning in de voertuigen ingebouwd. Hierdoor moeten bijvoorbeeld obstakels op de rijweg van het voertuig worden herkend, zodat de voertuigen zich steeds in een verkeersveilige toestand bevinden.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Het aantal, het bereik en de brandpuntverbetering van de camera's zijn beperkt tot de grootten die nodig zijn voor het garanderen van de verkeersveiligheid en overstijgen deze niet.

De beeldopnames dienen uitsluitend voor doelen die verband houden met de verkeersveiligheid, productveiligheid en het technische uitproberen en doorontwikkelen van geautomatiseerde rijfuncties. ZF Friedrichshafen AG heeft er geen enkel belang bij toevallig opgenomen personen of voertuigkentekens te identificeren. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op de privacy). Juridische grondslag van de gegevensverwerking is een gerechtvaardigd belang van ZF Friedrichshafen AG voor de hierboven genoemde doelen (artikel 6 paragraaf 1f AVG).

Waar wordt er gereden?

Voor het testen van automatische rijfuncties is een zo groot mogelijk spectrum aan verschillende verkeersomstandigheden nodig.

In principe kunnen opnamen op verzoek van de klant door ZF projectgerelateerd globaal worden herroepen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

ZF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de geldende

privacywetgeving en overige wettelijke voorschriften is toegestaan, resp. niet langer als voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verkregen gerechtvaardigd is. In principe worden de verzamelde gegevens voor de duur van het onderzoeks- of ontwikkelingsproject bewaard.

ZF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico

afgestemd veiligheidsniveau te garanderen, de bijbehorende risicoanalyse omvat een analyse van het risico van een beïnvloeding van de rechten van de getroffen personen, de kosten voor de

uitvoering en de wijze, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking.

De maatregelen bestaan uit

 • (i) De versleuteling van persoonsgegevens, voor zover toepasbaar/passend
 • (ii) De geschiktheid om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en belastbaarheid van de systemen en diensten in combinatie met de verwerking op termijn te garanderen
 • (iii) De geschiktheid om de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de toegang hiertoe bij een fysiek of technisch incident snel te kunnen reproduceren
 • (iv) Een procedure voor regelmatige controle en evaluatie van de effectiviteit van de technische en organisatorische maatregelen voor de garantie van de veiligheid van verwerking

Ontvangers van de Persoonsgegevens

ZF Friedrichshafen AG is het hoofdkantoor van de ZF Groep. Door gedeelde zakelijke IT-systemen binnen de ZF Groep en door de internationale aard van ons bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door ZF Friedrichshafen AG en haar filialen ("ZF juridische entiteiten") worden gedeeld met of worden geopend door overige ZF juridische entiteiten van de ZF Groep voor bovenvermelde doeleinden. Een gegevensoverdracht naar ZF juridische entiteiten buiten de EU en het VK zal uitsluitend plaatsvinden conform de bepalingen voor internationale gegevensoverdrachten zoals vastgelegd in sectie VIII. van dit Statusbericht (zie hieronder). Een overzicht van de ZF juridische entiteiten die deel uit maken van de ZF Groep kunt u vinden onder:

https://www.zf.com/locations

ZF kan uw persoonsgegevens verder verstrekken aan:

 • leveranciers van IT- en aan samenwerking gerelateerde services;
 • everanciers van marketing-, onderzoek- en aan communicatie gerelateerde services;

ZF maakt uw persoonsgegevens ook openbaar aan derden:

 • voor het geval dat ZF bedrijven of activa verkoopt of koopt, in welk geval ZF uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa openbaar kan maken;
 • indien ZF of een groot deel van al zijn activa worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die ZF van u heeft, één van de overgedragen activa kunnen zijn;
 • indien ZF verplicht is om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te verstrekken om te voldoen aan enige juridische verplichting of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ZF, zijn klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van persoonsgegevens met openbare autoriteiten (met inbegrip van justitiële autoriteiten en politie), bijvoorbeeld in het geval van een cyberbeveiligingsincident; en
 • indien u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend.

Wanneer uw persoonsgegevens namens ZF aan derden openbaar worden gemaakt, worden uw persoonsgegevens alleen openbaar gemaakt aan zorgvuldig geselecteerde gegevensverwerkers die handelen op basis van de instructies van ZF om te voldoen aan de toepasselijk wettelijke en contractuele verplichtingen.

Internationale gegevensoverdrachten

Internationale gegevensoverdrachten verwijzen naar overdrachten van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") en het VK. De internationale footprint van ZF omvat de overdracht van persoonsgegevens naar en van andere bedrijven binnen de groep of naar en van derden, die zich buiten de EER en het VK kunnen bevinden, waaronder de Verenigde Staten van Amerika. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER en het VK worden overgedragen, zorgt ZF ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • de wetten van het land waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen, garanderen een adequaat niveau aan gegevensbescherming (Artikel 45 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679)(AVG));
 • de overdracht is onderhevig aan gegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Artikel 46.2 AVG) of is onderhevig aan het EU-VS-privacyschild (Artikel 45.1 van de AVG); of
 • enige andere passende veiligheidsmaatregelen onder Artikel 46 AVG.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER en het VK en/of de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen (met inbegrip van hoe u hiervan een exemplaar kunt ontvangen), kunt u contact opnemen met de ZF Groep Coördinator voor gegevensbescherming (zie bovenstaande Sectie III.).

Welke rechten hebben de door registratie getroffen personen?

Volgens de geldende privacywetgeving kunt u aanspraak maken op de volgende rechten. U kunt deze rechten te allen tijde geldend maken tegenover de coördinator voor privacybescherming van het ZF-concern:

 • recht op informatie over, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid in toepasbare omvang
 • recht op intrekken van de toestemming, voor zover de verwerking op toestemming gebaseerd is
 • recht van bezwaar bij de toezichthouder
 • recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking

Een aanvraag hiervoor kunt u via het onderstaande contactformulier aanvragen. Geef het tijdstip van de opname, de exacte locatie en het opgenomen voertuig zo nauwkeurig mogelijk op, om zeker te zijn dat het de juiste opname betreft.