see. think. act.
Meta

Ochrana dat

ZF považuje ochranu osobních dat všech fyzických osob za důležitou prioritu. To zahrnuje veškeré účastníky provozu. Rádi bychom vás zde proto informovali o nakládání s osobními daty v kamerových záznamech testovacích vozidel ZF pořízených ve veřejném prostoru a využitých pro vývoj bezpečných algoritmů pro automatizované a autonomní řízení. Všechny aktivity ZF Friedrichshafen AG v souvislosti s tímto zpracováním jsou prováděny výhradně na základě zákonných ustanovení GDPR a BDSG (německý Spolkový zákon o ochraně dat). To znamená, že naši zaměstnanci a zaměstnaní smluvní zpracovatelé dat jsou smluvně zavázáni dodržovat tyto požadavky na ochranu dat.

Pokud tak nařizují platná právní ustanovení, je pro každou právnickou osobu jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). DPO je odpovědná osoba ve všech záležitostech týkajících se ochrany vašich osobních údajů. DPO je osoba odpovědná zejména za dohlížení a dodržování těchto pokynů a platných zákonů týkajících se ochrany údajů. Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto informací, obraťte se na osobu odpovědnou za ochranu dat skupiny, pana Josefa Hermese, , který je u společnosti ZF Friedrichshafen AG rovněž osobou pověřenou ochranou dat, na následující adrese:

Pan Josef Hermes
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

Německo

Osobu ve funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu můžete kontaktovat na e-mailu qngrafpuhgm@ms.pbz a také níže uvedeného kontaktního formuláře.

Za jakým účelem probíhá toto shromažďování dat?

Naše řešení pro automatizovanou jízdu mají řidiče odlehčit, aby mohl věnovat plnou pozornost silničnímu provozu a zlepšit tak bezpečnost silničního provozu. Funkce jako tempomat, parkovací senzory nebo hlídání jízdního pruhu byly první výsledky vývoje a jsou již mnohými považovány za samozřejmost. Z toho vycházíme při rozšiřování funkcí vozidla.

Pro bezpečný a řádný provoz zkušebních vozidel jsou ve vozidlech také nainstalovány kamery pro rozeznání okolí. Tak jsou např. rozeznávány překážky v jízdní dráze vozidla, takže vozidla mohou být vždy uvedena do bezpečného provozního stavu.

Jaká data jsou shromažďována?

Počet, dosahy a zaostření kamer jsou omezeny na to, co je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu, a toto nepřekračují.

Obrazové záznamy se používají výhradně pro účely bezpečnosti provozu, bezpečnosti výrobků, technického testování a dalšího rozvoje automatizovaných funkcí řízení. ZF Friedrichshafen AG nemá žádný zájem identifikovat náhodně zaznamenané osoby nebo statní poznávací značky vozidel. Osobní data jsou zpracovávána v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG). Právním podkladem pro zpracování dat je oprávněný zájem společnosti ZF Friedrichshafen AG na výše uvedených účelech (čl. 6 odst. 1f) GDPR).

Kde se jezdí?

Pro vyzkoušení automatizovaných funkcí řízení je zapotřebí co možná nejširší spektrum různých dopravních situací.

Obecně může ZF provést jízdy se záznamy na přání zákazníka a v závislosti na projektu globálně.

Jak dlouho jsou data uložena?

ZF neuchovává Vaše osobní data déle než je přípustné podle platných zákonů na ochranu dat a jiných právních předpisů, resp. ne déle, než je oprávněno pro účely, pro které byla tato data původně shromážděna. Shromážděná data jsou zásadně uložena po dobu trvání výzkumných nebo vývojových projektů.

ZF realizovalo vhodná technická a organizační opatření, aby zaručilo přiměřenou bezpečnostní úroveň rizika; odpovídající analýza rizik obsahuje analýzu rizika omezení práv dotčených osob, náklady na realizaci a také druh, rozsah, souvislost a účel zpracování dat.

Opatření zahrnují

 • (i) Šifrování osobních dat, pokud je to možné/přiměřené
 • (ii) Kapacitu, důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a trvalé zajištění služeb v souvislosti se zpracováním
 • (iii) Schopnost rychle obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzické nebo technické události
 • (iv) Postup pro pravidelnou kontrolu, zhodnocení a ohodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zaručení bezpečnosti zpracování

Příjemci osobních údajů

ZF Friedrichshafen AG je koncernovým hlavním sídlem společnosti ZF Group. V důsledku aplikovaných sdílených koncernových IT systémů v rámci koncernové společnosti ZF Group a mezinárodní povahy obchodních aktivit lze Osobní údaje, elektronicky shromažďované společností ZF Friedrichshafen AG a jejími pobočkami (dále jen „ZF právnické osoby“) sdílet s ostatními ZF právnickými osobami koncernové společnosti ZF Group za výše uvedenými účely nebo jim je zpřístupňovat. Přenos údajů ZF právnickým osobám, které se nachází mimo území členských států EU a Velké Británie, probíhá výhradně v souladu s předpisy a nařízeními pro mezinárodní přenos údajů, uvedenými v Části VIII tohoto Prohlášení (viz níže). Seznam ZF právnických osob, které jsou součástí koncernové společnosti ZF Group, je uveden na:

https://www.zf.com/locations

Společnost ZF může dále sdílet vaše Osobní údaje s:

 • dodavateli IT a spolupracujícími poskytovateli služeb;
 • poskytovateli služeb v oblasti marketingu, výzkumu a komunikace;

Společnost ZF také sdělí vaše Osobní údaje třetím stranám:

 • v případě, že společnost ZF prodává nebo kupuje jakýkoli podnik nebo aktiva, přičemž v takovém případě může společnost ZF sdělit vaše Osobní údaje příslušnému prodejci nebo kupci takového podniku nebo aktiv;
 • pokud je společnost ZF nebo podstatná část jejích aktiv koupena třetí stranou, přičemž v takovém případě mohou být vaše Osobní údaje, jejichž držitelem je společnost ZF, součástí převáděných aktiv;
 • pokud se na společnost ZF vztahuje povinnost předávat nebo sdílet vaše Osobní údaje za účelem dosažení souladu se zákonnými povinnostmi nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti ZF, jejích zákazníků a ostatních. To zahrnuje také výměnu Osobních údajů s veřejnými orgány (včetně soudních a policejních orgánů), a to např. v případě problému v oblasti kybernetické bezpečnosti a
 • pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Při předávání Vašich Osobních údajů třetím stranám, které mají zpracovávat vaše Osobní údaje jménem společnosti ZF, budou vaše Osobní údaje předávány výhradně pečlivě zvoleným zpracovatelům dat, kteří budou jednat na základě pokynů společnosti ZF udělovaných v souladu s platnými zákonnými a smluvními povinnostmi.

Mezinárodní přenos údajů

Mezinárodní přenos údajů se vztahuje na přenosy Osobních údajů do států mimo území členských států Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a Velké Británie. Mezinárodní datová stopa společnosti ZF zahrnuje přenos Osobních údajů do a z ostatních společností koncernové skupiny nebo třetích stran, které se mohou nacházet mimo území členských států EHP a Velké Británie, včetně Spojených států amerických. Pokud budou vaše Osobní údaje předávány mimo území EHS a Velké Británie, společnost ZF zajistí, aby Vaše Osobní údaje byly chráněny pomocí následujících opatření:

 • zákony země, do které budou vaše Osobní údaje předávány, zajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů (článek 45 obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679)(GDPR));
 • přenos podléhá ustanovením o ochraně údajů schváleným Evropskou komisí (článek 46.2 GDPR), nebo Štítu EU-USA na ochranu soukromí (článek 45.1 GDPR); nebo
 • jakýmkoliv dalším opatřením v rámci článku 46 GDPR.

Pokud si přejete dostávat více informací souvisejících s předáváním vašich Osobních údajů mimo území EHS a Velké Británie a/nebo o přijatých opatřeních (včetně způsobu získání jejich kopie), můžete kontaktovat Koordinátora ochrany osobních údajů pro ZF Group (viz Část III. výše).

Jaká jsou práva osob dotčených záznamy?

V souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů můžete uplatnit následující práva. Tato práva můžete kdykoli uplatnit vůči koordinátorce ochrany dat skupiny ZF:

 • Právo na informace, opravu a vymazání osobních dat
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost dat v použitelném rozsahu
 • Právo na odvolání souhlasu, pokud je zpracování založeno na souhlasu
 • Právo na stížnost u dohlížecího úřadu
 • Právo vznést námitku proti zpracování
Příslušnou poptávku můžete zadat pomocí následujícího kontaktního formuláře. Uveďte prosím čas záznamu, přesné umístění a vozidlo co nejpřesněji, aby bylo jisté, že se jedná o správný záznam.