Validation of Access Rights // Validering av åtkomsträtt

ENGLISH:

You wish to enter the website which ZF International B.V. (“ZF”) has designated for the publication of documents and information in connection with ZF’s offer to the shareholders of Haldex AB (publ) (the “Offer”).

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information.

If you do not qualify as an investor meeting the requirements below or for any other information, please contact Investors Relations at ZF via contact form or by writing to Investor Relations at ZF [88038 Friedrichshafen Germany].


SVENSKA:

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållandes information och dokument hänförliga till ZF International B.V.s (“ZF”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Om du inte kvalificerar dig som en investerare som uppfyller de krav som uppställs nedan eller önskar ytterligare information, vänligen kontakta ZFs Investor Relations-avdelning på kontaktformulär eller via post till [88038 Friedrichshafen Tyskland].

Back to Investor Relations

*The information you provide will only be used for validation purposes and will not be provided to third parties. // Informationen som du anger kommer endast att användas i valideringssyfte och kommer inte att ges till tredje parter.

ENGLISH:

We are sorry but the information on the requested pages is not intended for persons who are residents in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa nor are physically located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa. You have not met this criteria or have not confirmed the necessary statements. You can therefore not access this page.


SVENSJKA:
Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Back to Investor Relations

ENGLISH:

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to, or accessible for, certain persons. We therefore kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to be granted access to this part of the website.

The information on this part of the website pertains to the Offer, which is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules).

The distribution of the information on this website and any related Offer documentation in certain jurisdictions may be restricted or affected by the laws of such jurisdiction. Accordingly, the information on this part of the website may not be forwarded, distributed, reproduced or made available in or into any country in which the Offer would require that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law or where it would be in conflict with any law or regulation in such country, including Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand and South Africa (“Restricted Jurisdictions”), and does not constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange securities, to persons in Restricted Jurisdictions.

The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into any Restricted Jurisdiction and may not be accepted by persons in any Restricted Jurisdiction. Banks, brokers and other institutions holding nominee-registered shares on behalf of persons in Restricted Jurisdictions may not forward any documentation related to the Offer, or otherwise make the Offer available, to such persons. Any failure by such persons to inform themselves and observe applicable restrictions or requirements may constitute a violation of the securities laws of any Restricted Jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, ZF disclaims any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded. No consideration under the Offer will be delivered in or into any Restricted Jurisdiction. The Offer shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden. The courts of Sweden shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with the Offer and the City Court of Stockholm shall be the court of first instance.

As a result of the restrictions set out above, this part of the website may not be accessed by persons who are resident or located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other Restricted Jurisdiction.


SVENSKA:

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive takeover-reglerna).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras in i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, in i eller till någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras av personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra någon dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i någon Begränsad Jurisdiktion. ZF avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.


ENGLISH:

The above notice is required by the securities laws of Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand and South Africa. Please confirm that you have read it and accept its terms

By clicking “Yes” below, you confirm that you have read and accept the information regarding the Offer, the conditions and restrictions as set out above. If you are resident or located in a Restricted Jurisdiction or do not accept the above terms, you must click “No”


SVENSKA:

Underrättelsen ovan är erforderlig enligt värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika. Vänligen bekräfta att du läst igenom och accepterar dess villkor.

Genom att klicka på ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Nej”.